Thông tư 52/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 52/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 52/2020/TT-BTC về hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 52/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thống kê

Mục lục Thông tư 52/2020/TT-BTC về hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quản lý nhà nước về hải quan đối với thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 5. Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 6. Hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 7. Hệ thống thương mại sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 8. Phạm vi thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 9. Phạm vi thống kê hàng hóa trong các trường hợp đặc thù
 • Điều 10. Nguồn dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 11. Kỳ báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thời điểm thống kê
 • Điều 12. Xác định trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 13. Đơn vị tính lượng trong thống kê
 • Điều 14. Đồng tiền và tỷ giá sử dụng trong thống kê
 • Điều 15. Các phân tổ trong thống kê
 • Điều 16. Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 17. Điều chỉnh biến động mùa vụ đối với thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chương III QUY TRÌNH THỐNG KÊ VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Điều 18. Cập nhật Danh mục nhóm mặt hàng chủ yếu; danh sách nước, vùng lãnh thổ và nhu cầu thông tin ...
 • Điều 19. Thu thập dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 20. Điều tra và phối hợp điều tra thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 21. Xử lý dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 22. Điều chỉnh thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 23. Báo cáo thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 24. Đối chiếu dữ liệu thống kê
 • Điều 25. Phân tích và dự báo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 26. Công bố, phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 27. Quản lý chất lượng thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 28. Dữ liệu đặc tả thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 29. Lưu trữ dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 30. Hợp tác trao đổi thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với các cơ quan, tổ chức quản ...
 • Điều 31. Hợp tác trao đổi thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với các cơ quan, tổ chức quốc ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT-BTC để xử lý: