Quyết định 1234/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1234/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 1234/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh Ngày ban hành: 25/05/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày ...
 • Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1 Công tác thông tin, tuyên truyền
 • 2 Thực hiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và ...
 • 3 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ ...
 • 4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • 5 Rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ ...
 • 6 Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài ...
 • 7 Hợp tác quốc tế
 • 8 Báo cáo kết quả
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Khoa học và Công nghệ
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Sở Tài chính
 • 4. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 • 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long
 • 7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh
 • 8. Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao ...
 • PHỤ LỤC ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1234/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1234/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1234/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1234/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1234/QĐ-UBND

Đang cập nhật