Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1034/QĐ-BGTVT về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 1034/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1034/QĐ-BGTVT về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
 • KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BỘ ...
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
 • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN
 • III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO ...
 • I TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • II TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM ...
 • III THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1034/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1034/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật