Quyết định 716/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 716/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 716/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 716/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 716/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA KIỂM TOÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
 • Điều 5. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
 • Điều 6. Bảo dưỡng, sửa chữa và định mức xăng, dầu xe ô tô chuyên dùng
 • Điều 7. Thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô chuyên dùng
 • Điều 8. Lập, quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo
 • Điều 9. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 716/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 716/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 716/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 716/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 716/QĐ-KTNN

Đang cập nhật