Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ngô Thành Luông Ngày ban hành: 25/05/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Trưởng ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 6
 • Chương I VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí
 • Điều 2. Chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 4. Tổ chức bộ máy
 • Điều 5. Biên chế
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6 có trách nhiệm xây dựng và ...
 • Điều 10. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật