Chỉ thị 10/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

 • CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
 • A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025:
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:
 • II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
 • B. YÊU CẦU VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
 • I. Yêu cầu
 • II. Kinh phí
 • C. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM ...
 • D. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG ...
 • PHỤ LỤC 1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 10/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 10/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 10/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 10/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 10/CT-UBND

Đang cập nhật