Quyết định 816/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 816/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 816/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 18/06/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế và Thủ trư
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ ...
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ ...
 • 2. Công tác hoàn thiện thể chế
 • 3. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thu hút vốn đầu tư; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn ...
 • 4. Cải thiện môi trường kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 • 2. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 • 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
 • 4. Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng
 • 5. Chánh Văn phòng Bộ
 • 6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 816/QĐ-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 816/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 816/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 816/QĐ-BXD

Đang cập nhật