Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế-Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 14/05/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế-Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch Ủy ...
 • QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ CÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức trách
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM
 • Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 5. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Công Thương
 • Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Kinh tế-Hạ tầng ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật