Văn bản khác 164/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 164/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 164/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Thị Minh Phụng Ngày ban hành: 09/12/2019 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • 1. Cải cách thể chế
 • 2. Cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
 • 3. Cải cách tổ chức, bộ máy
 • 4. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 • 5. Cải cách tài chính công
 • 6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
 • 7. Công tác chỉ đạo, điều hành
 • III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (có Phụ lục kèm theo)
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
 • I CẢI CÁCH THỂ CHẾ
 • II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
 • IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
 • VI HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH
 • VII CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 164/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 164/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 164/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 164/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 164/KH-UBND

Đang cập nhật