Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 628/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 1696/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Xuân Nhạ Ngày ban hành: 26/06/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 628/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 628/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở giáo dục và đào ...
 • KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 628/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Tăng cường công tác tuyên truyền về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào ...
 • 2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống văn ...
 • 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ...
 • 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để triển ...
 • 5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường xã hội hóa; đẩy mạnh công ...
 • 6. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2. Các sở giáo dục và đào tạo
 • 3. Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI QUYẾT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật