Quyết định 1429/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1429/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1429/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 16/06/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Công tác rà soát, xây dựng pháp luật
 • 2. Công tác kế hoạch, quản lý ngân sách-tài sản
 • 3. Công tác quản lý đầu tư công
 • 4. Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua - khen thưởng
 • 5. Công tác thanh tra, kiểm tra
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1429/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1429/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1429/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1429/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1429/QĐ-BTP

Đang cập nhật