Thông tư 04/2020/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2020/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 04/2020/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 28/05/2020 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch
 • Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
 • Điều 4. Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh
 • Điều 5. Trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật
 • Chương II HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ VIỆC HỘ TỊCH
 • Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH
 • Điều 6. Nội dung khai sinh
 • Điều 7. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Điều 8. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
 • Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh
 • Điều 10. Xác định nội dung đăng ký lại khai sinh
 • Mục 2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
 • Điều 11. Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Điều 12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Mục 3. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
 • Điều 13. Đăng ký khai tử
 • Điều 14. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con
 • Điều 15. Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con
 • Điều 16. Đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường hợp đặc biệt
 • Mục 4. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH
 • Điều 17. Cải chính hộ tịch
 • Điều 18. Bổ sung thông tin hộ tịch
 • Điều 19. Thay đổi, bổ sung thông tin hộ tịch của con nuôi
 • Điều 20. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc trong một số trường hợp ...
 • Mục 5. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC THAY ĐỔI HỘ TỊCH THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM ...
 • Điều 21. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm ...
 • Điều 22. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm ...
 • Điều 23. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Mục 6. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN LƯU ĐỘNG
 • Điều 24. Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động
 • Điều 25. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử lưu động
 • Điều 26. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
 • Chương III MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH; HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH
 • Mục 1. MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH
 • Điều 27. Mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch
 • Điều 28. Thẩm quyền in, phát hành mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch
 • Mục 2. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ, GIẤY TỜ HỘ TỊCH MỞ, KHÓA SỔ HỘ TỊCH, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SỔ HỘ TỊCH
 • Điều 29. Cách ghi Sổ, giấy tờ hộ tịch
 • Điều 30. Cách ghi địa danh hành chính trên giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch khi có sự thay đổi
 • Điều 31. Cách ghi Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh
 • Điều 32. Cách ghi Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn
 • Điều 33. Cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Điều 34. Cách ghi Trích lục khai tử, Sổ đăng ký khai tử
 • Điều 35. Sửa chữa sai sót khi ghi Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch
 • Điều 36. Mở, khóa Sổ hộ tịch
 • Điều 37. Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2020/TT-BTP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2020/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2020/TT-BTP

Đang cập nhật