Quyết định 282/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 282/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 282/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh Ngày ban hành: 31/01/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 trên địa ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và đào ...
 • KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2020 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Phần I TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2019
 • I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • 1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới:
 • 2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam:
 • 3. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh:
 • 4. Một số khó khăn trong phòng chống dịch:
 • II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2020
 • Phần II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung:
 • 2. Mục tiêu cụ thể:
 • 3. Chỉ tiêu:
 • II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành:
 • 2. Chuyên môn kỹ thuật:
 • 3. Công tác tập huấn, truyền thông - giáo dục sức khỏe:
 • 4. Công tác phối hợp liên ngành:
 • 5. Đảm bảo nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng chống dịch:
 • 6. Công tác nghiên cứu khoa học:
 • 7. Công tác kiểm tra, thanh tra:
 • III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Y tế:
 • 2. Sở Giáo dục và đào tạo:
 • 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 4. Sở Thông tin và Truyền thông, đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định:
 • 5. Sở Tài chính:
 • 6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • 7. Đề nghị các cơ sở y tế Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội ...
 • 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 282/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 282/QĐ-UBND

Đang cập nhật