Quyết định 1389/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1389/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La Số hiệu: 1389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh Ngày ban hành: 02/07/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ
 • Điều 3. Mục tiêu,nguyên tắc hoạt động
 • Điều 4. Mức vốn điều lệ
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ
 • Điều 5. Chức năng và nhiệm vụ
 • Điều 6. Quyền hạn của Quỹ
 • Điều 7. Nghĩa vụ của Quỹ
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ
 • Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Quỹ
 • Điều 9. Hội đồng Quản lý Quỹ
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 11. Ban Kiểm soát
 • Điều 12. Ban điều hành nghiệp vụ Quỹ
 • Điều 13. Giám đốc Quỹ
 • Điều 14. Phó Giám đốc
 • Điều 15. Kế toán Trưởng
 • Điều 16. Bộ phận nghiệp vụ của Quỹ
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
 • Điều 17. Đối tượng được hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ tài chính
 • Điều 18. Cho vay với lãi suất ưu đãi từ vốn điều lệ của Quỹ
 • Điều 19. Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ nguồn vốn bổ sung hàng ...
 • Điều 20. Tài trợ và đồng tài trợ từ nguồn vốn bổ sung hàng năm của Quỹ
 • Điều 21. Nhận ủy thác và ủy thác hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường
 • Điều 22. Nhận ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường
 • Điều 23. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại
 • Điều 24. Giám sát, kiểm tra sử dụng vốn vay, tài trợ và đồng tài trợ
 • Điều 25. Mời chuyên gia, hợp tác với tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
 • Chương V NGUỒN TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH
 • Điều 26. Nguồn vốn
 • Điều 27. Quản lý tài chính
 • Điều 28. Chế độ tài chính
 • Điều 29. Chế độ kế toán
 • Điều 30. Báo cáo tài chính và phê duyệt báo cáo tài chính
 • Điều 31. Thanh tra, kiểm tra và kiểm toán
 • Điều 32. Phân phối chênh lệch thu chi tài chính
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
 • Điều 34. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1389/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1389/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1389/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1389/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1389/QĐ-UBND

Đang cập nhật