Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 30/06/2020 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC TIÊU CHÍ CHO BẾN XE KHÁCH THẤP HƠN BẾN XE KHÁCH LOẠI 6 THUỘC VÙNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp ...
 • QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ CHO BẾN XE KHÁCH THẤP HƠN BẾN XE KHÁCH LOẠI 6 THUỘC VÙNG SÂU, VÙNG XA, CÁC KHU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II CÁC TIÊU CHÍ VỀ KỸ THUẬT
 • Điều 5. Các hạng mục công trình cơ bản bắt buộc phải có
 • Điều 6. Diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình cơ bản
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Điều 7. Loại hình đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách dưới loại 6
 • Điều 8. Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • Điều 11. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác bến xe
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật