Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 1404/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 22/07/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH LOẠI HÌNH KINH ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH LOẠI HÌNH KINH DOANH VẬN TẢI PHỤC ...
 • Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
 • 1.1. Các cơ sở pháp lý của nghiên cứu lập đề án
 • 1.2. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề án
 •  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án
 • Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
 • 2.1. Cơ sở lý luận về vận tải bằng ô tô
 • 2.2. Tổng quan quản lý nhà nước về vận tải ô tô
 • 2.3. Bài học kinh nghiệm quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô của một số nước trên thế giới
 • Chương 3: ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008 VỀ LOẠI HÌNH KINH DOANH ...
 • 3.1. Đánh giá hiện trạng kinh doanh vận tải bằng ô tô ở Việt Nam
 • 3.2. Đánh giá các loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô ở Việt Nam
 • 3.3. Kết quả thực hiện luật Giao thông đường bộ 2008 về loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô ở Việt ...
 • Chương 4: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH LOẠI HÌNH KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG CÁC ...
 • 4.1. Đề xuất phân loại loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô
 • 4.2. Đề xuất nội dung quy định loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Luật Giao thông đường bộ.
 • Chương CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1404/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1404/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật