Văn bản khác 04/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 04/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 04/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
 • 1. Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện ...
 • 2. Đánh giá kết quả thực hiện của tỉnh đối với các nội dung chuyên đề theo Chương trình tổng thể cải ...
 • 3. Xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính
 • 4. Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH ...
 • Phần thứ nhất TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ ...
 • I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
 • II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
 • 1. Cải cách thể chế
 • 2. Cải cách thủ tục hành chính
 • 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
 • 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 • 5. Cải cách tài chính công
 • 6. Về hiện đại hóa hành chính
 • III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
 • Phần thứ hai ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 - 2030
 • Phần thứ ba NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 • PHỤ LỤC 1 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH VỰC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • PHỤ LỤC 2 THỐNG KÊ CÁC NHIỆM VỤ TẠI LĨNH VỰC CẢI CÁCH THỂ CHẾ
 • PHỤ LỤC 3 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH VỰC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • PHỤ LỤC 4 THỐNG KÊ VÀ SO SÁNH SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC THUỘC TỈNH/HUYỆN
 • PHỤ LỤC 5 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
 • PHỤ LỤC 6 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH VỰC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
 • PHỤ LỤC 7 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TẠI LĨNH VỰC HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
 • PHỤ LỤC 8 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 04/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 04/KH-UBND

Đang cập nhật