Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa Ngày ban hành: 10/07/2020 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn ...
 • QUY CHẾ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại kiến nghị
 • Chương II TRÁCH NHIỆM TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
 • Điều 5. Trách nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Chương III TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT TRẢ LỜI, BÁO CÁO KẾT QUẢ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
 • Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 11. Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị
 • Điều 12. Thời hạn giải quyết và trả lời kiến nghị của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 13. Niêm yết, công khai nội dung giải quyết kiến nghị
 • Điều 14. Xử lý đối với kiến nghị của cử tri có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước và kiến ...
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật