Công văn 4201/BKHĐT-TH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4201/BKHĐT-TH

Tiêu đề: Công văn 4201/BKHĐT-TH năm 2020 về đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành Số hiệu: 4201/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 30/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Công văn 4201/BKHĐT-TH năm 2020 về đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành

 • Số: 4201/BKHĐT-TH V/v Đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 ...
 • 1. Đối với báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ...
 • 2. Đối với dự kiến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ...
 • PHỤ LỤC 1 ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ...
 • PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ...
 • A Kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém (theo Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 64/NQ-CP và Nghị ...
 • B Nguyên nhân
 • C Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm
 • PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 ...
 • A Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
 • B Đề xuất các nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát ...
 • PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016 ...
 • I PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN ...
 • II ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ
 • III ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ ...
 • IV ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN ...
 • V TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
 • VI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ, KHU KINH TẾ, KINH TẾ BIỂN
 • VII HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ
 • VIII NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
 • IX PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
 • X CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ ...
 • XI PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU QUẢ QUẢN ...
 • XII TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH; KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH BẢO VỆ VỮNG CHẮC ĐỘC LẬP, CHỦ ...
 • PHỤ LỤC 3 DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4201/BKHĐT-TH để xử lý:

Tin tức về Công văn 4201/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4201/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4201/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4201/BKHĐT-TH

Đang cập nhật