Quyết định 855/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 855/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La Số hiệu: 855/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy Ngày ban hành: 28/04/2020 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai ...
 • Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TỈNH ...
 • Phần thứ nhất TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG THỜI GIAN QUA
 • I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 • 1. Quy mô dân số và mức sinh
 • 2. Cơ cấu dân số
 • 3. Chất lượng dân số
 • 4. Phân bổ dân số:
 • 5. Công tác tuyên truyền, giáo dục về Dân số
 • 6. Dịch vụ Dân số - KHHGĐ
 • 7. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành
 • II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP
 • III. NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 • Phần thứ hai KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 • I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
 • II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
 • 2. Đổi mới truyền thông, vận động về dân số
 • 3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số
 • 4. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số
 • 5. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số
 • 6. Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số
 • 7. Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và đào tạo
 • 8. Xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế
 • III. DỰ KIẾN KINH PHÍ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • BIỂU NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ TẦM NHÌN 2030
 • CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 855/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật