Văn bản khác 142/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 142/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên Ngày ban hành: 13/08/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. MỤC TIÊU
 • III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
 • IV. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 • 1. Giải pháp cơ chế chính sách
 • 2. Giải pháp truyền thông vận động và thông tin giáo dục truyền thông
 • 3. Giải pháp kỹ thuật
 • 4. Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp sữa
 • V. KINH PHÍ
 • 1. Kinh phí mua sữa cho trẻ
 • 2. Kinh phí cho các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh
 • 2. Sở Y tế
 • 3. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 5. Sở Tài chính
 • 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 7. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 8. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh
 • 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • 12. Đơn vị cung cấp sữa
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 142/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 142/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 142/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 142/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 142/KH-UBND

Đang cập nhật