Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng Ngày ban hành: 20/07/2020 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH HƯNG YÊN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên.
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH HƯNG YÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng
 • Điều 4. Các trường hợp không xét khen thưởng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ PHONG TRÀO THI ĐUA
 • Điều 5. Hình thức tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 6. Đăng ký thi đua
 • Mục 2. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA
 • Điều 7. Tổ chức của cụm, khối thi đua
 • Điều 8. Hoạt động của cụm, khối thi đua
 • Điều 9. Tổ chức chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng
 • Mục 3. DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 10. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
 • Điều 11. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
 • Điều 12. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
 • Điều 13. Danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh"
 • Điều 14. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
 • Điều 15. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
 • Mục 4. KHEN THƯỞNG
 • Điều 16. Các loại hình khen thưởng
 • Điều 17. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 18. Giấy khen
 • Mục 5. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG VÀ THỜI HẠN TRÌNH KHEN THƯỞNG
 • Điều 19. Thẩm quyền quyết định khen thưởng
 • Điều 20. Trách nhiệm thẩm định hồ sơ khen thưởng
 • Điều 21. Tuyến trình khen thưởng
 • Điều 22. Thời điểm xét khen thưởng và thời hạn trình khen
 • Điều 23. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Mục 6. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
 • Điều 24. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
 • Điều 25. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ...
 • Điều 26. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện
 • Điều 27. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các Khối thi đua của tỉnh
 • Điều 29. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật