Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Tiêu đề: Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 22/QĐ-TANDTC-TĐKT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 30/07/2020 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ÁP DỤNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân, bao gồm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 16 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối ...
 • BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TAND TỐI CAO VÀ HỌC VIỆN TÒA ÁN
 • PHẦN I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
 • A. ĐIỂM CHUẨN
 • B. ĐIỂM THƯỞNG
 • C. ĐIỂM TRỪ
 • D. ĐIỂM LIỆT
 • PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 • 1. Nguyên tắc chấm điểm
 • 2. Đánh giá kết quả thi đua
 • 3. Áp dụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua
 • 4. Tổ chức thực hiện
 • BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TAND CẤP CAO VÀ CÁC VỤ GIÁM ĐỐC KIỂM TRA TANDTC
 • PHẦN I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
 • A. ĐIỂM CHUẨN
 • B. ĐIỂM THƯỞNG
 • C. ĐIỂM TRỪ
 • D. ĐIỂM LIỆT
 • PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 • 1. Nguyên tắc chấm điểm
 • 2. Đánh giá kết quả thi đua
 • 3. Áp dụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua
 • 4. Tổ chức thực hiện
 • BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • PHẦN I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
 • A. ĐIỂM CHUẨN
 • B. ĐIỂM THƯỞNG
 • C. ĐIỂM TRỪ
 • D. ĐIỂM LIỆT
 • PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 • 1. Nguyên tắc chấm điểm
 • 2. Đánh giá kết quả thi đua
 • 3. Áp dụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua
 • 4. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT

Đang cập nhật