Văn bản khác 116/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 116/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long Ngày ban hành: 26/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 • KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI.
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN
 • II. NỘI DUNG
 • III. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM
 • IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2019
 • A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN
 • B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
 • C. PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
 • D. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
 • Phụ lục 2 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.
 • Phụ lục 3 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019
 • BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU Về Công khai minh bạch trong mệt số lĩnh vực Phụ lục 4
 • BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU Số liệu kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập năm ... Phụ lục 5
 • DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA TRONG KỲ BÁO CÁO Phụ lục 6
 • KẾT QUẢ PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG Phụ lục 7
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 116/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 116/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 116/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 116/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 116/KH-UBND

Đang cập nhật