Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 10/08/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 35/2016/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG ...
 • Chương I VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và kinh phí hoạt động
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 5. Biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật