Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung Ngày ban hành: 21/07/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo ...
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC I MỤC 1. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
 • A. ĐƠN GIÁ THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
 • 1 Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo
 • 2 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu
 • 3 Xây dựng dự thảo báo cáo
 • 4 vấn các bên liên quan
 • 5 Trình và phê duyệt báo cáo
 • 6 cấp, công khai báo cáo
 • B. CÁC NỘI DUNG CHI KHÁC CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN THEO ĐỊNH MỨC, MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI ...
 • C. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN:
 • PHỤ LỤC I MỤC 2. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
 • A. ĐƠN GIÁ THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
 • 1 Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo
 • 2 thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu
 • 3 Xây dựng dự thảo báo cáo
 • 4 Tham vấn các bên liên quan
 • 5 Trình và phê duyệt báo cáo
 • 6 Cung cấp, công khai báo cáo
 • B. CÁC NỘI DUNG CHI KHÁC CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN THEO ĐỊNH MỨC, MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI ...
 • C. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN:
 • PHỤ LỤC II MỤC 1. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
 • A. ĐƠN GIÁ THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
 • 1 Đề xuất, trình phê duyệt chủ đề
 • 2 Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo
 • 3 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu
 • 4 Xây dựng dự thảo báo cáo
 • 5 Tham vấn các bên liên quan
 • 6 Trình và phê duyệt báo cáo
 • 7 Cung cấp, công khai báo cáo
 • B. CÁC NỘI DUNG CHI KHÁC CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN THEO ĐỊNH MỨC, MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI ...
 • C. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN:
 • PHỤ LỤC II MỤC 2. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LẬP BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
 • A. ĐƠN GIÁ THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
 • 1 Đề xuất, trình phê duyệt chủ đề
 • 2 Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo
 • 3 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu
 • 4 Xây dựng dự thảo báo cáo
 • 5 Tham vấn các bên liên quan
 • 6 Trình và phê duyệt báo cáo
 • 7 Cung cấp, công khai báo cáo
 • B. CÁC NỘI DUNG CHI KHÁC CÓ LIÊN QUAN THỰC HIỆN THEO ĐỊNH MỨC, MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI ...
 • C. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật