Văn bản khác 156/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 156/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 156/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung Ngày ban hành: 28/07/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do thành phố Hà Nội ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
 • 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền; nâng cao ...
 • 2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật ...
 • 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ...
 • 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực ...
 • 5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử ...
 • 6. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các cơ sở ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Các sở, ban, ngành Thành phố
 • 2. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 4. Sở Nội vụ
 • 5. Sở Tài chính
 • 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 7. Sở Văn hoá và Thể thao
 • 8. Sở Khoa học và Công nghệ
 • 9. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
 • 11. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố
 • 12. Các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 156/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 156/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 156/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 156/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 156/KH-UBND

Đang cập nhật