Quyết định 460/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 460/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 460/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 21/08/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Kế hoạch ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 460/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 460/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 460/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 460/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 460/QĐ-UBDT

Đang cập nhật