Thông tư 77/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 77/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 14/08/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Mục 1. Công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
 • Điều 3. Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu
 • Điều 4. Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu
 • Điều 5. Công bố thông tin định kỳ
 • Điều 6. Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo ...
 • Mục 2. Công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp
 • Điều 7. Công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng ...
 • Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 8. Báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu
 • Điều 9. Báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu
 • Điều 10. Báo cáo định kỳ của Sở Giao dịch chứng khoán
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG ...
 • Mẫu số 1.1. Phát hành tại thị trường trong nước
 • Mẫu số 1.2. Phát hành ra thị trường quốc tế
 • PHỤ LỤC II CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN
 • Mẫu sổ 2.1: Công bố thông tin về tình hình tài chính
 • Mẫu số 2.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
 • Mẫu 2.3: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu ...
 • PHỤ LỤC III CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU ...
 • Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi
 • Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về trái phiếu kèm chứng quyền
 • Mẫu số 3.3. Công bố thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn
 • Mẫu số 3.4. Công bố thông tin về hoán đổi trái phiếu
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
 • Mẫu số 4.1: Kết quả giao dịch trái phiếu
 • Mẫu số 4.2. Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký và thanh toán gốc, lãi trái phiếu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 77/2020/TT-BTC để xử lý: