Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 51/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 Số hiệu: 51/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu Ngày ban hành: 03/08/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 51/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết ...
 • Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 • Điều 4: Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 • Chương II VỀ MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, XỬ LÝ TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
 • Điều 5. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất
 • Điều 6. Miễn, giảm tiền thuê đất.
 • Điều 7. Về xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Chương III HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 8. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
 • Điều 9. Về hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ
 • Điều 10. Nguồn vốn, cơ chế và quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
 • Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • Điều 12. Trách nhiệm nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật