Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 02/06/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ...
 • QUY CHẾ BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TIÊU CHUẨN, BẦU CỬ CÁN BỘ CẤP XÃ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn cán bộ cấp xã
 • Điều 4. Bầu cử cán bộ cấp xã
 • Chương III TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn công chức cấp xã
 • Điều 6. Nhiệm vụ của công chức cấp xã
 • Chương IV TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 7. Căn cứ tuyển dụng
 • Điều 8. Điều kiện, đăng ký dự tuyển
 • Điều 9. Nguyên tắc tuyển dụng
 • Điều 10. Phương thức tuyển dụng
 • Điều 11. Thẩm quyền tuyển dụng
 • Điều 12. Về thành lập, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
 • Điều 13. Thi tuyển
 • Điều 14. Xét tuyển
 • Điều 15. Tuyển dụng trường hợp đặc biệt
 • Điều 16. Trình tự thủ tục tuyển dụng
 • Điều 17. Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã, người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển ...
 • Điều 18. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã
 • Điều 19. Chế độ tập sự và các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự
 • Chương V ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 20. Điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã
 • Điều 21. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, công chức cấp xã
 • Điều 22. Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã
 • Chương VI TIÊU CHUẨN, BẦU CỬ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
 • Điều 23. Tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Điều 24. Bầu cử người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Điều 25. Quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Điều 26. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Điều 27. Thôi việc
 • Chương VII KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI ...
 • Điều 28. Khen thưởng
 • Điều 29. Kỷ luật
 • Điều 30. Chế độ báo cáo thống kê; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 34. Điều khoản thi hành
 • PHỤ BIỂU QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật