Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan Ngày ban hành: 20/07/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH NAM ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH NAM ĐỊNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ
 • Điều 4. Cơ quan quản lý Quỹ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Lập, phê duyệt kế hoạch thu Quỹ
 • Điều 6. Quản lý và thu nộp Quỹ
 • Điều 7. Nội dung chi của Quỹ
 • Điều 8. Thẩm quyền chi Quỹ
 • Điều 9. Báo cáo, phê duyệt quyết toán
 • Điều 10. Thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Quỹ
 • Điều 11. Công khai nguồn thu, chi Quỹ
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật