Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thiết bị họp trực tuyến tỉnh Bình Định Số hiệu: 58/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long Ngày ban hành: 17/08/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thiết bị họp trực tuyến tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN TỈNH BÌNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thiết bị họp trực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Trách nhiệm quản lý hệ thống, thiết bị họp trực tuyến
 • Chương II MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN
 • Điều 5. Mục đích của việc sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến
 • Điều 6. Nguyên tắc sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến
 • Điều 7. Nguyên tắc sử dụng phòng họp trực tuyến
 • Chương III QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌP, SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN
 • Điều 8. Đăng ký tổ chức họp trực tuyến
 • Điều 9. Xử lý nội dung đăng ký
 • Điều 10. Công tác chuẩn bị trước cuộc họp trực tuyến
 • Điều 11. Điều khiển, vận hành hệ thống trong họp trực tuyến
 • Điều 12. Kết thúc cuộc họp
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ TỔ CHỨC THỰC ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống, thiết ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN
 • PHỤ LỤC II MẪU NHẬT KÝ TRIỂN KHAI HỌP TRỰC TUYẾN
 • PHỤ LỤC III MẪU SỔ THEO DÕI, THỒNG KÊ SỐ LƯỢNG CUỘC HỌP TRÊN HỆ THỐNG, THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 58/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật