Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Số hiệu: 33/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 04/09/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có ...
  • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Sở Tư pháp; ban hành văn bản ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 33/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật