Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 27/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ Ngày ban hành: 14/08/2020 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2020. Bãi bỏ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, công chứng ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ
 • Điều 3. Những trường hợp không đủ điều kiện để nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Chương II NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 4. Nội dung và thang điểm của các tiêu chí
 • Điều 5. Nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Điều 6. Thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ
 • Điều 7. Cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Điều 8. Xét duyệt hồ sơ và quyết định cho phép thành lập
 • Điều 9. Đăng ký hoạt động
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, công chứng viên có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIỂM XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 • 1 Về dự kiến vị trí đặt trụ sở Văn phòng công chứng
 • 2 Về dự kiến trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng
 • 3) Về bố trí kho lưu trữ:
 • 3 Về dự kiến bố trí trang thiết bị phục vụ cho hoạt động công chứng
 • 4 Về dự kiến tổ chức nhân sự của Văn phòng công chứng
 • 5 Xây dựng quy trình nghiệp vụ công chứng, quy trình lưu trữ hồ sơ công chứng, nội quy, quy chế của ...
 • 6 Tính khả thi của Đề án thành lập văn phòng công chứng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật