Văn bản khác 512/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 512/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 512/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
 • 1. Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • 2. Kế hoạch 5 năm đến năm 2025
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Nhiệm vụ các Sở, ngành
 • 2. Nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã, ven biển
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN BAN HÀNH KÈM THEO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ ...
 • A Nhóm nhiệm vụ thuộc kế hoạch đến năm 2025
 • I Về công tác quản lý tổng hợp vùng bờ
 • II Về phát triển kinh tế biển, ven biển
 • III Về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng
 • IV Về bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế
 • B Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045
 • I Về công tác quản lý tổng hợp vùng bờ
 • II Về phát triển kinh tế biển, ven biển
 • III Về văn hóa, xã hội, y tế
 • IV Về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng
 • V Về bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 512/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 512/KH-UBND

Đang cập nhật