Quyết định 1409/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1409/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1409/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/09/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA QUỐC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC NHIỆM VỤ TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐANG ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1409/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1409/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1409/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1409/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1409/QĐ-TTg

Đang cập nhật