Chỉ thị 12/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng Ngày ban hành: 08/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
 • A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
 • II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
 • B. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
 • I. Về đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:
 • II. Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025:
 • C. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 ...
 • D. KINH PHÍ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 • E. TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 • I. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025
 • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX VÀ NGHỊ QUYẾT ...
 • PHỤ LỤC 2 DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH GIAI ĐOẠN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 12/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật