Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long Ngày ban hành: 31/07/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH
 • Điều 4. Cơ quan quản lý di tích
 • Điều 5. Phân công quản lý trực tiếp di tích
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 9. Nhiệm vụ của Ban/Tổ quản lý trực tiếp di tích
 • Chương III BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
 • Điều 10. Kiểm kê di tích
 • Điều 11. Xếp hạng di tích và đón bằng xếp hạng di tích
 • Điều 12. Quản lý mặt bằng và không gian di tích
 • Điều 13. Quản lý hiện vật thuộc di tích
 • Điều 14. Quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích
 • Điều 15. Quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích
 • Chương IV BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
 • Điều 16. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; điều chỉnh quy hoạch ...
 • Điều 17. Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, ...
 • Điều 18. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích
 • Điều 19. Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích
 • Điều 20. Chuẩn bị và thực hiện thi công tu bổ di tích
 • Điều 21. Nghiệm thu, bàn giao dự án tu bổ di tích
 • Điều 22. Tu sửa cấp thiết di tích
 • Điều 23. Cải tạo, xây dựng công trình liên quan đến di tích
 • Điều 24. Quản lý bảo vệ đối với các di tích khảo cổ học
 • Điều 25. Nguồn kinh phí đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 27. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật