Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang Số hiệu: 38/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 10/09/2020 Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC BAN DÂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức trách
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM
 • Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 5. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể
 • Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 38/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật