Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 36/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 07/09/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng quy định pháp luật liên quan
 • Điều 4. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp
 • Điều 6. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu
 • Điều 7. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu
 • Điều 8. Đối tượng mua trái phiếu
 • Điều 9. Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu
 • Chương II PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 • Điều 10. Điều kiện phát hành trái phiếu
 • Điều 11. Điều kiện phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành
 • Điều 12. Quy trình phát hành trái phiếu
 • Điều 13. Hồ sơ phát hành trái phiếu
 • Điều 14. Phương án phát hành trái phiếu và thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành:
 • Điều 15. Phương thức phát hành trái phiếu
 • Điều 16. Đăng ký, lưu ký trái phiếu
 • Điều 17. Thanh toán gốc, lãi trái phiếu
 • Chương III PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 • Điều 18. Điều kiện phát hành trái phiếu
 • Điều 19. Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế
 • Điều 20. Tổ chức phát hành trái phiếu
 • Chương IV CƠ CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Mục 1: ĐỐI VỚI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 • Điều 21. Nguyên tắc công bố thông tin
 • Điều 22. Công bố thông tin trước đợt phát hành của doanh nghiệp
 • Điều 23. Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu
 • Điều 24. Công bố thông tin định kỳ
 • Điều 25. Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp
 • Điều 26. Công bố thông tin của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền ...
 • Mục 2: ĐỐI VỚI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 • Điều 27. Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu
 • Điều 28. Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu
 • Mục 3: CHUYÊN TRANG THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH ...
 • Điều 29. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán
 • Điều 30. Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức lưu ký và tổ chức tư vấn phát hành về tình hình ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Điều 34. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • Điều 35. Trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
 • Điều 36. Trách nhiệm của các tổ chức tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh phát hành
 • Điều 37. Trách nhiệm của tổ chức lưu ký trái phiếu
 • Điều 38. Trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 • PHỤ LỤC II CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC

Đang cập nhật