Quyết định 1410/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1410/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2021 Số hiệu: 1410/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long Ngày ban hành: 07/05/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2021

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích:
 • 2. Yêu cầu:
 • II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • 1. Chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ...
 • 2. Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Kinh phí thực hiện:
 • 2. Phân công trách nhiệm:
 • 3. Chế độ báo cáo:
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ÁP DỤNG, CHUYỂN ĐỔI TỪ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN ...
 • I Cấp tỉnh
 • II Các Chi cục và đơn vị trực thuộc tương đương
 • III Các đơn vị lực lượng vũ trang
 • IV UBND các huyện, thành phố, thị xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1410/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1410/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1410/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1410/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1410/QĐ-UBND

Đang cập nhật