Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Số hiệu: 115/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân loại viên chức
 • Chương II TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 • Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG
 • Điều 4. Căn cứ tuyển dụng viên chức
 • Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
 • Điều 6. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
 • Điều 7. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức
 • Điều 8. Hội đồng tuyển dụng viên chức
 • Mục 2. THI TUYỂN VIÊN CHỨC
 • Điều 9. Hình thức, nội dung và thời gian thi
 • Điều 10. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
 • Mục 3. XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 • Điều 11. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức
 • Điều 12. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
 • Điều 13. Tiếp nhận vào làm viên chức
 • Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 • Điều 14. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Điều 15. Trình tự tổ chức tuyển dụng
 • Điều 16. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
 • Điều 17. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
 • Điều 18. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
 • Mục 5. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
 • Điều 19. Mẫu các loại hợp đồng làm việc
 • Điều 20. Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc
 • Mục 6. TẬP SỰ
 • Điều 21. Chế độ tập sự
 • Điều 22. Hướng dẫn tập sự
 • Điều 23. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
 • Điều 24. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập ...
 • Điều 25. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự
 • Chương III SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
 • Mục 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC
 • Điều 26. Bố trí, phân công công tác
 • Điều 27. Biệt phái viên chức
 • Mục 2. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 28. Chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Điều 29. Thay đổi chức danh nghề nghiệp
 • Điều 30. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp
 • Điều 31. Căn cứ, nguyên tắc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 32. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 33. Phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong ...
 • Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh ...
 • Điều 35. Cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 36. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 37. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 38. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 39. Hình thức, nội dung và thời gian thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 40. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 41. Xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp
 • Điều 42. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng ...
 • Mục 3. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
 • Điều 43. Thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 44. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 45. Trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý
 • Điều 46. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý
 • Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác
 • Điều 48. Hồ sơ bổ nhiệm
 • Điều 49. Thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực hiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản ...
 • Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại
 • Điều 51. Thủ tục bổ nhiệm lại
 • Điều 52. Thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu
 • Điều 53. Hồ sơ bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu
 • Mục 4. THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
 • Điều 54. Thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý
 • Điều 55. Miễn nhiệm đối với viên chức quản lý
 • Điều 56. Chế độ, chính sách đối với viên chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và việc giải quyết khiếu nại ...
 • Mục 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU
 • Điều 57. Giải quyết thôi việc đối với viên chức
 • Điều 58. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc
 • Điều 59. Thủ tục nghỉ hưu
 • Điều 60. Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp ...
 • Chương IV QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
 • Điều 61. Nội dung quản lý viên chức
 • Điều 62. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
 • Điều 63. Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ ...
 • Điều 64. Nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
 • Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 67. Hiệu lực thi hành
 • Điều 68. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 • Mẫu số 02 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 • Mẫu số 03 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (Dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)
 • Mẫu số 04 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU ...
 • Mẫu số 06 DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 115/2020/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật