Thông tư 22/2020/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2020/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 22/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/09/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ VÀ PHÁT THẢI KHÍ CO2 TỪ TÀU BAY TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Xác định các chuyến bay của người khai thác tàu bay
 • Chương II THU THẬP, GIÁM SÁT, BÁO CÁO NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ VÀ PHÁT THẢI KHÍ CO2 TỪ TÀU BAY
 • Mục 1. Thu thập, giám sát, báo cáo nhiên liệu tiêu thụ, phát thải khí CO2 đối với các chuyến bay quốc ...
 • Điều 5. Thu thập, giám sát nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 đối với các chuyến bay quốc tế
 • Điều 6. Báo cáo phát thải đối với các chuyến bay quốc tế
 • Mục 2. Giám sát, báo cáo nhiên liệu tiêu thụ đối với các chuyến bay nội địa
 • Điều 7. Phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ đối với các chuyến bay nội địa
 • Điều 8. Báo cáo nhiên liệu tiêu thụ đối với các chuyến bay nội địa
 • Mục 3. Quản lý cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2
 • Điều 9. Yêu cầu đối với Báo cáo phát thải
 • Điều 10. Yêu cầu đối với cơ sử dữ liệu
 • Điều 11. Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
 • Điều 13. Trách nhiệm của Người khai thác tàu bay
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC. BÁO CÁO PHÁT THẢI
 • 1. Báo cáo phát thải của các chuyến bay quốc tế
 • 2. Báo cáo phát thải của các chuyến bay nội địa
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2020/TT-BGTVT để xử lý: