Thông tư 84/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 84/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Số hiệu: 84/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 01/10/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 195/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ ...
 • Điều 2. Bổ sung ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty ...
 • Điều 3. Bổ sung khoản 4 ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 69 ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài ...
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài ...
 • Điều 6. Bổ sung điểm c và điểm d ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về ...
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài ...
 • Điều 8. Bổ sung điểm c ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại ...
 • Điều 9. Bổ sung khoản 4 ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại ...
 • Điều 10. Bổ sung khoản 4 ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại ...
 • Điều 11. Bổ sung một số Điều của Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính ...
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính ...
 • Điều 13. Bổ sung điểm 4.4 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản ...
 • Điều 14. Bổ sung điểm 2.3 và điểm 2.4 ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy ...
 • Điều 15. Bổ sung khoản 7 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính ...
 • Điều 16. Bổ sung khoản 2 ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính ...
 • Điều 17. Sửa đổi ngày 24 tháng 01 năm 2017 hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi ...
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 84/2020/TT-BTC để xử lý: