Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 14/VBHN-BXD Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh Ngày ban hành: 06/10/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 3. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 4. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 6. Nội dung, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 7. Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng
 • Chương III DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 • Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng
 • Điều 9. Phương pháp xác định dự toán xây dựng
 • Điều 10. Dự toán gói thầu xây dựng
 • Điều 11. Căn cứ và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng
 • Điều 12. Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng
 • Điều 13. Điều chỉnh dự toán xây dựng
 • Điều 14. Giá gói thầu xây dựng
 • Điều 15. Sử dụng chi phí dự phòng
 • Chương IV ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Mục 1. Định mức xây dựng
 • Điều 16. Hệ thống định mức xây dựng
 • Điều 17. Quản lý định mức xây dựng
 • Mục 2. Giá xây dựng công trình
 • Điều 18. Giá xây dựng công trình
 • Điều 19. Quản lý giá xây dựng công trình
 • Chương V SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
 • Mục 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 20. Nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 21. Nguyên tắc xác định suất vốn đầu tư xây dựng
 • Điều 22. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng
 • Mục 2. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
 • Điều 23. Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
 • Điều 24. Nguyên tắc xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
 • Điều 25. Phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 5 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ, GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 6 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 7 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC S PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM
 • PHỤ LỤC SỐ 9 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 10 MẪU BÁO CÁO
 • Mẫu 10.1: Báo cáo kết quả thẩm định/thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư
 • Mẫu 10.2. Báo cáo kết quả thẩm định/thẩm tra dự toán xây dựng công trình
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD

Đang cập nhật