Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Tiêu đề: Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Số hiệu: 414/QĐ-UBQGCPĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/10/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ...
 • Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN
 • Điều 3. Chủ tịch Ủy ban
 • Điều 4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban
 • Điều 5. Các Ủy viên Ủy ban
 • Điều 6. Tổ công tác giúp việc Ủy ban
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 7. Các cuộc họp của Ủy ban
 • Điều 8. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác
 • Điều 10. Trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong quan hệ công tác với Ủy ban
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT

Đang cập nhật