Nghị định 129/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 129/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam Số hiệu: 129/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/10/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MUA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mô hình tổ chức, quản lý của DATC
 • Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của DATC
 • Điều 6. Ngành nghề kinh doanh của DATC
 • Điều 7. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 8. Chủ sở hữu nhà nước đối với DATC
 • Điều 9. Quyền của DATC
 • Điều 10. Nghĩa vụ của DATC
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CỦA DATC
 • Mục 1. TIẾP NHẬN NỢ VÀ TÀI SẢN
 • Điều 11. Tiếp nhận nợ và tài sản theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà ...
 • Điều 12. Tiếp nhận nợ và tài sản theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Mục 2. MUA NỢ VÀ TÀI SẢN
 • Điều 13. Mua nợ và tài sản
 • Điều 14. Hình thức mua nợ, tài sản
 • Điều 15. Nguyên tắc mua nợ và tài sản
 • Mục 3. XỬ LÝ NỢ MUA, TIẾP NHẬN
 • Điều 16. Hình thức xử lý nợ mua, tiếp nhận
 • Điều 17. Nội dung xử lý nợ mua, tiếp nhận
 • Mục 4. XỬ LÝ TÀI SẢN MUA, TIẾP NHẬN
 • Điều 18. Hình thức xử lý tài sản mua, tiếp nhận
 • Điều 19. Nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận
 • Mục 5. TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
 • Điều 20. Đối tượng và điều kiện tái cơ cấu
 • Điều 21. Xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu
 • Điều 22. Các biện pháp khác để phục hồi doanh nghiệp tái cơ cấu
 • Điều 23. Xử lý thu hồi vốn hình thành từ hoạt động chuyển nợ thành vốn góp
 • Mục 6. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 • Điều 24. Nguyên tắc đầu tư
 • Điều 25. Hình thức đầu tư
 • Điều 26. Chuyển nhượng vốn đầu tư
 • Chương III TÀI CHÍNH CỦA DATC
 • Điều 27. Vốn hoạt động của DATC
 • Điều 28. Doanh thu, thu nhập khác và chi phí
 • Điều 29. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
 • Điều 30. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp
 • Điều 31. Đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và giám sát tài chính
 • Điều 32. Chế độ kế toán, kiểm toán; báo cáo thống kê, kế toán, tài chính và công khai tài chính
 • Chương IV QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 33. Quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 34. Quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên DATC
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 35. Quan hệ của DATC với các bộ, ngành, địa phương
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 129/2020/NĐ-CP để xử lý: