Thông tư 10/2020/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2020/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Số hiệu: 10/2020/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 02/11/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-NHNN NGÀY 18/12/2015 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-NHNN
 • Điều 2.
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 01 V/v Đăng ký chứng thư số Ngân hàng Nhà nước
 • PHỤ LỤC 02 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG NGHIỆP VỤ CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN
 • PHỤ LỤC 02a GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG NGHIỆP VỤ CHỨNG THƯ SỐ CHO TỔ CHỨC
 • PHỤ LỤC 03 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 04 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 05 GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 06 GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI, HỦY BỎ NGHIỆP VỤ CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 07 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CẶP KHOÁ CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 08 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MÃ KÍCH HOẠT CHỨNG THƯ SỐ
 • PHỤ LỤC 09 BÁO CÁO ĐỐI SOÁT DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật