Quyết định 4117/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4117/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Số hiệu: 4117/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm Ngày ban hành: 09/11/2020 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 4117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ...
 • KẾ HOẠCH THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÀ CHỈ TIÊU THU HÚT
 • III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 • IV. QUY TRÌNH THU HÚT
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I NỘI DUNG THÔNG BÁO THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4117/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4117/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4117/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4117/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4117/QĐ-UBND

Đang cập nhật